Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

05.11.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Depozitari

Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore je, na 291. sjednici, od 29. decembra 2011. godine, donijela Pravila o obavljanju depozitarnih poslova ("Službeni list CG" broj 01/12, 09/12 i 50/13), koja su stupila na snagu 04. januara 2012. godine. Ova pravila propisuju uslove i način obavljanja depozitarnih poslova, vrste depozitarnih poslova i postupak za dobijanje dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, u cilju sprovođenja odredaba zakona kojim se uređuju investicioni fondovi.

Depozitarni poslovi koje depozitar obavlja u vezi sa imovinom investicionog fonda su:

 1. otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti koje čine imovinu investicionog fonda kod Centralne Depozitarne Agencije u svoje ime, a za račun investicionog fonda (zbirni depozitarni račun);
 2. vođenje evidencije o novčanim sredstima investicionog fonda i otvaranje računa za novčana sredstva investicionog fonda, na kojima evidentira uplate za kupovinu investicionih jedinnica i uplatu akcija zatvorenog fonda, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja, vrši isplate u vezi otkupa investicionih jedinica;
 3. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine radi utvrđivanja da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;
 4. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;
 5. utvrđivanje tačnosti obračuna i odobravanje dnevne neto vrijednosti imovine investicionog fonda i vrijednosti investicione jedinice odnosno neto vrijednosti imovine po akciji, obračunatih od strane društva za upravljanje i svakodnevno izvještavanje Komisije;
 6. kontrola prinosa investicionog fonda obračunatog od strane društva za upravljanje;
 7. obavještavanje Komisije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
 8. obavještavanje društva za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
 9. podnošenje, u ime fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima, podnesaka protiv društva za upravljanje, za štetu nanijetu fondu;
 10. javno objavljivanje vrijednosti investicione jedinice svakog dana, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
 11. obavještavanje društva za upravljanje investicionim fondom o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
 12. izvještavanje društva za upravljanje o isplati dividende ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
 13. obavještavanje o godišnjim skupštinama akcionara i pravima vezanim za imovinu investicionog fonda, kao i izvršenje naloga društva za upravljanje u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
 14. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama akcionara, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;
 15. obavljanje i drugih poslova za koje je ovlašćen na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje, u skladu sa propisima.

Depozitar može obavljati poslove za više investicionih fondova, samo ako su imovina, djelatnost i evidencija svakog investicionog fonda potpuno odvojeni, kako međusobno, tako i od depozitara.

Komisija za hartije od vrijednosti je, od stupanja na snagu Pravila o obavljanju depozitarnih poslova, izdala pet dozvola za obavljanje depozitarnih poslova.

Komisija je, rješenjem br. 04/17-36/5-14 od 26.6.2014. godine, Hipotekarnoj banci a.d. Podgorica oduzela dozvolu za obavljanje depozitarnih poslova od 20.03.2012.

Naziv banke

datum dobijanja dozvole za rad

Invest banka Montenegro a.d. Podgorica 

20.03.2012.

NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica 

20.07.2012.

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica 

24.07.2012.

Erste bank a.d. Podgorica

26.06.2014.

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb