Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

11.07.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Pravila koja se odnose na sprovođenje Zakona o tržištu kapitala

Fajlovi :

Pravila o izdavanju dozvole za rad Centralnoj Depozitarnoj Agenciji ("Sl. list RCG ", br. 02/01)
Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, dilera i investicionog menadžera ("Sl. list RCG", br. 34/07)
Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Sl. list RCG", br. 34/07, 11/08 i 39/08)
Pravila o sadržini skraćenog prospekta i o načinu i postupku evidentiranja zatvorenih ponuda vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Sl. list RCG", br.34/07 i 39/08)
Pravila o izdavanju dozvole za rad berze ("Sl. list RCG", br. 16/01, 45/01, 68/03, 52/12)
Pravila o obavljanju kastodi poslova ("Sl. list RCG", br. 57/07, "Sl. list Crne Gore", br. 42/13, 08/15)
Pravila o načinu vođenja poslova ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 78/09, 87/09, 72/10, 24/11, 29/11, 32/11, 49/11) ("Sl. list Crne Gore", br. 11/14)
Pravila o utvrđivanju bližih uslova emitovanja, registrovanja i trgovanja kratkoročnim dužničkim hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 34/07, 57/14)
Pravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 34/07, 57/14)
Pravila o sekundarnom trgovanju kuponskim obveznicama na berzi ("Sl. list Crne Gore", br. 19/14, 57/14)
Pravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 28/07, "Sl. list Crne Gore", br. 19/12, 09/13, 21/15)
Pravila o pravu na dobijanje informacija o hartijama od vrijednosti upisanim u Centralni registar Centralne Depozitarne Agencije ("Sl. list Crne Gore", br. 30/15)
Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 075/15)
Pravila o izdavanju dozvole za rad ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 016/01, 026/06, 052/07 od, Službeni list Crne Gore", br. 024/11, 028/11)
Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja emitenata hartija od vrijednosti ("Službeni list Crne Gore, broj 83/2016")
Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", br. 075/15, 056/16)
Pravila o načinu trgovanja blokom akcija ("Službeni list Crne Gore", br. 026/17 od 21.04.2017)
Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i centralnom klirinškom depozitarnom društvu

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb