Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

20.03.2018

Štampaj NovostPošalji Novost

Pravila koja se odnose na poslovanje investicionih fondova

Fajlovi :

Pravila o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja izvještaja nadzornog odbora fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja izvještaja o usklađivanju poslovanja fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o bližim uslovima i načinu promocije poslovanja fondova u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom i fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o izračunavanju prinosa fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o bližim uslovima i načinu promocije poslovanja investicionih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o sadržini potvrde o udjelu vlasnika investicionih jedinica zajedničkog fonda ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zajedničkih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o postupku, troškovima i rokovima likvidacije investicionih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o načinu prodaje investicionih jedinica zajedničkih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o metodologiji obračuna tekućih troškova zajedničkih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zajedničkih fondova ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o bližem postupku prenošenja poslova upravljanja investicionim fondovima ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o bližem sadržaju i načinu vođenja registra investicionih jedinica zajedničkog fonda ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o načinu upisa i vođenja registra investicionih fondova i registra društava za upravljanje kod Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list CG", br 32/12)
Pravila o načinu trgovanja investicionim jedinicama zajedničkog fonda
Pravila o izvještavanju o držanju novčanih sredstava investicionih fondova u transformaciji ("Sl. list Crne Gore", br. 01/12 od 04.01.2012, 13/13 od 08.03.2013)
Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije ("Službeni list Crne Gore", br 01/12 od 04.01.2012, 05/12 od 23.01.2012, 09/12 od 10.02.2012, 65/12 od 27.12.2012)
Pravila o vođenju registra investicionih jedinica i utvrđivanju vrijednosti po kojoj se izdaju i vrši otkup investicionih jedinica otvorenog fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12, 35/12)
Pravila o obavljanju depozitarnih poslova ("Sl. list CG", br 01/12, 09/12)
Pravila o bližem sadržaju internih pravila poslovanja centralnog fonda i fonda ulagača i načinu dostavljanja obavještenja o nesaglasnosti
Pravila o bližim uslovima, načinu pripajanja i spajanja zajedničkih fondova i o bližem sadržaju i načinu dostavljanja obavještenja o pripajanju i spajanju zajedničkih fondova
Pravila o bližim uslovima za identifikaciju i sprječavanje konflikta interesa.pdf
Pravila o bližoj sadržini politika, procedura, mjera postupanja i registra transakcija društva za upravljanje investicionim fondovima.pdf
Pravila o sadržaju, bitnim elementima politike upravljanja rizicima i o metodologiji mjerenja rizika.pdf
Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima, investicionih fondova i depozitara
Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore zajedničkih fondova.pdf
Pravila o postupku i rokovima za isplatu vlasnika investicionih jedinica ("Sl. list Crne Gore", br. 30/15)
Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju investicionih fondova ("Sl. list Crne Gore", br. 32/12, 51/14, 08/15)
Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom ("Sl. list Crne Gore", br. 32/12, 08/15)
Pravila o izdavanju dozvole za rad i davanju saglasnosti društvima za upravljanje investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 32/12, 30/15)
Pravila o izdavanju dozvole za rad investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 32/12, 08/15)
Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine zatvorenih investicionih fondova ("Sl. list Crne Gore", br. 43/14, 26/15)
Pravila o sadržini, bližim uslovima, načinu objavljivanja prospekta investicionih fondova ("Sl. list Crne Gore", br. 46/14)
Pravila o sadržini ugovora o upravljanju i transformaciji zatvorenog fonda u transformaciji ("Sl. list CG", br 01/12)
Pravila o kontnom okviru, sadržaju računa u kontnom okviru, sadržaju i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove (Sl. list CG, br. 32/12, 33/13)
Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja investicionog menadžera investicionog fonda ("Sl. list Crne Gore", br. 32/12, 30/15)
Pravila o bližem postupku prenošenja upravljanja investicionim fondovima na drugo društvo za upravljanje
Pravila o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje ("Sl. list CG", br. 01/12, 51/12, 33/16)

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb