Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

14.05.2014

Štampaj NovostPošalji Novost

Pravila koja se odnose na poslovanje dobrovoljnih penzionih fondova

Fajlovi :

Pravila o izdavanju dozvole za rad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dozvole za formiranje dobrovoljnog penzinog fonda ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja informativnog prospekta dobrovoljnog penzionog fonda ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o bližoj sadržini ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzionom fondu ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o obračunskim jedinicama dobrovoljnih penzionih fondova i konvertovanju uplaćenih doprinosa u obračunske jedinice ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o sadržini potvrde o udjelu na osnovu uplate doprinosa člana dobrovoljnog penzionog fonda ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o izračunavanju prinosa dobrovoljnog penzionog fonda ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o izvještavanju o držanju novčanih sredstava dobrovoljnih penzionih fondova ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja investicionog menadžera penziong fonda ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dobrovoljnih penzionih fondova ("Sl. list RCG", br. 57/07)
Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima i dobrovoljnih penzionih fondova ("Sl. list RCG", br. 57/07, "Sl. list CG”, br. 15/13)
Pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine, obaveza i obračunskih jedinica dobrovoljnih penzionih fondova ("Sl. list RCG", br. 57/07, "Sl. list Crne Gore", br. 65/12, 23/13)

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb