Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

07.04.2017

Štampaj NovostPošalji Novost

Uputstva

Na ovoj stranici nalaze se uputstva koje je donijela Komisija.

Fajlovi :

Uputstvo u vezi sa formiranjem posebne liste za trgovanje obveznicama jedinica lokalne samouprave ("Sl. list RCG", 07/07)
Uputstvo o načinu prodaje akcija čiji je vlasnik Republika Crna Gora ("Sl. list RCG", br. 47/05)
Uputstvo u vezi sa formiranjem posebne liste za prodaju određenih akcija Fonda za razvoj Republike Crne Gore i načinom obavljanja tih transakcija, od 39.01.2004. godine i 07.06.2004. godine
Uputstvo o primjeni uslova za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzansku kotaciju na liste A ili B i načinu trgovanja tim hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br.59/04)
Uputstvo o načinu trgovanja akcijama privatizacionih investicionih fondova ("Sl. list RCG", br.82/04)
Uputstvo o utvrđivanju vremena trgovanja na berzama ("Sl. list RCG", br.07/06)
Uputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje određenih poslova sa hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br.80/05)
Uputstvo o načinu prijema prihvata javne ponude za preuzimanje i isplate sredstava akcionarima koji su prihvatili ovu ponudu ("Sl. list RCG", br. 12/06)
Uputstvo o načinu izračunavanja makroekonomskih indikatora na tržištu hartija od vrijednosti, od 20.07.2006. godine
Uputstvo u vezi sa formiranjem posebne liste za trgovanje obveznicama Republike Crne Gore i jedinica lokalne samouprave ("Sl. list RCG", br.07/07)
Uputstvo o objavljivanju određenih podataka Centralne depozitarne Agencije o vlasništvu nad akcijama ("Sl. list RCG", br.11/07)
Uputstvo o izuzeću klijentskog računa od prinudne naplate ("Sl. list RCG", br. 48/11 i 49/11)
Uputstvo o zamjeni akcija investicionih fodnova za investicione jedinice otvorenih fondova u procesu transformacije
Uputstvo o postupku prenosa hartija od vrijednosti u procesu transformacije investicionih fondova od strane Centralne Depozitarne Agencije
Uputstvo berzi u vezi sa primjenom pravila o načinu trgovanja investicionim jedinicama zajedničkog fonda
Uputstvo o načinu primjene člana 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
Uputstvo o obračunavanju vrijednosti kuponskih obveznica za obračun neto vrijednosti imovine fondova
Uputstvo o stavljanju van snage Uputstva o načinu prodaje akcija akcionarskih društava za koje je je planom privatizacije utvrđena berzanska prodaja
Uputstvo o primjeni člana 184 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.List Crne Gore" br. 54/11)
Uputstvo o načinu objavljivanja podataka o netržišnim transakcijama
Uputstvo o primjeni odredaba Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa uslovima i načinom upisa vlasništva na hartijama od vrijednosti po osnovu ugovora o vansudskom poravnanju
Uputstvo o primjeni člana 185 Zakona o investicionim fondovima
Smjernice o investicionim jedinicama
Uputstvo o načinu i uslovima saldiranja akcija Zatvorenih investicionih fondova za koje su akcionari podnijeli zahtjev za otkup u skladu sa članom 185 stav 2 Zakona o investicionim fondovima

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb