Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

16.02.2015

Štampaj NovostPošalji Novost

Primjena propisa o privatizacionim fondovima

Na ovoj stranici nalaze se mišljenja koje je donijela Komisija.

Fajlovi :

Potreba sačinjavanja revizije godišnjeg izvještaja privatizacionog fonda
Obračun provizije menadžment preduzeća u "specijalnim investicionim jedinicama" za upravljanje privatizacionim fondom
Mogućnost privatizacionih fondova da ulažu sredstva u hartije od vrijednosti i udjele preduzeća
Regulisanje poslovanja privatizacionih fondova uređuje se podzakonskim aktom
Mišljenje o pitanju da li fizičko ili pravno lice, kao i sa njim povezana lica, koje je vlasnik više od 5% akcija fonda zajedničkog ulaganja može glasati po tim akcijama, ili se svi glasovi ovih lica računaju samo do 5%, kao i da li se njihove akcije
Mišljenje o pitanju da li punomoćje za glasanje na skupštini akcionara investicionog fonda mora biti ovjereno i na koji način
Mišljenje o vršenju prava glasa društva za upravljanje u svojstvu akcionara investicionog fonda kojim upravlja
MIŠLJENJE o pravu vlasnika preko 5% akcija fondova zajedničkog ulaganja na ostvarivanje prava glasa po tim akcijama
Mi[ljenje o primjeni člana 169 stav 1 alineja 1 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11)
Mišljenje o pravu vlasnika preko 5% akcija investicionih fondova u transformaciji na ostvarivanje prava glasa po tim akcijama
Mišljenje u vezi sa obavezom sazivanja Redovne godišnje skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda MONETA AD
Mišljenje u vezi primjene člana 185 stav 2 i 3 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11)
Mišljenje o licu ovlašćenom za zastupanje FZU Trend AD
Mišljenje u vezi primjene člana 185 stav 2 i 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11)
Mišljenje o članu 111 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore" br. 54/11)

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb