Dobrodošli na sajt Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore!

Komisija za hartije od vrijednostiKontakt detalji

Kralja Nikole 27a/III
81000 Podgorica
tel ++382 20 442 800
fax ++382 20 442 810
e-mail: info@scmn.me
Radno vrijeme: 08 - 16 časova
Žiro račun: 510–2461–29

26.04.2008

Štampaj NovostPošalji Novost

Nadležnosti i ovlašćenja

Komisija je nadležna za:

1. donošenje pravila o sprovođenju Zakona o hartijama od vrijednosti kada je za to ovlašćena
2. vršenje nadzora nad primjenom Zakona o hartijama od vrijednosti i svih pravila donijetih na osnovu njega
3. davanje odobrenja za javnu ponudu hartija od vrijednosti i evidentiranje emisija hartija od vrijednosti čija se prodaja ne vrši javnom ponudom
4. vršenje nadzora nad sprovođenjem javne ponude hartija od vrijednosti
5. davanje dozvola za rad i davanje saglasnosti na odgovarajuća akta tržištima hartija od vrijednosti, ovlašćenim učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti i Centalnoj Depozitarnoj Agenciji
6. davanje dozvola za rad kolektivnih investicionih šema osnovanih u skladu sa posebnim zakonom
7. davanje saglasnosti na odluku o imenovanju direktora licima kojima izdaje dozvolu za rad
8. vođenje registara i drugih evidencija, u skladu sa odredbama Zakona o hartijama od vrijednosti
9. određivanje opštih uslova koje moraju ispuniti fizička lica koja se profesionalno bave trgovanjem hartijama od vrijednosti
10. promovisanje i podsticanje visokih standarda zaštite interesa investitora u hartije od vrijednosti i integriteta ovlašćenih učesnika
11. kontrolu sprovođenja poslovanja lica koja se profesionalno bave trgovanjem hartijama od vrijednosti, uključujući suspenziju i oduzimanje dozvola za rad
12. preduzimanje mjera i obezbjeđivanje funkcionisanja tržišta hartija od vrijednosti na redovan i pošten nacin uz transparentno informisanje
13. utvrđivanje nacina i obima trgovanja na tržištu hartija od vrijednosti
14. uređivanje načina i postupka preuzimanja preduzeća
15. preduzimanje aktivnosti u cilju očuvanja interesa lica koja su uložila u hartije od vrijednosti i sprečavanje nezakonite, nejasne i neispravne prakse u poslovima sa hartijama od vrijednosti
16. preduzimanje mjera, vršenje kontrole i istraživanja radi spriječavanja zloupotreba na tržištu hartija od vrijjednosti
17. saradnju sa drugim srodnim institucijama u Crnoj Gori i van nje
18. preduzimanje ostalih mjera i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom

Newsletter

FAQ | Linkovi | Mapa sajta | Kontakt detalji |

Copyright © 2008 - Komisija za hartije od vrijednosti
Dizajn i programiranje - starrwebdesign MojWeb