Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Komisija za tržište kapitala je, na osnovu člana 26 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18) u vezi sa članovima 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214 218 stav 1 i 2, 219, 220, 240 i 271 Zakona, a shodno Zahtjevu Adriatic bank a.d. Podgorica za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti br. 03/2-1/1-21 od 15.02.2021. godine i dopune dokumentacije br. 03/2-1/3-21 od 4.marta 2021.godine na 143. sjednici od 12. marta 2021. godine, donijela Rješenje kojim se izdaje akcionarskom društvu Adriatic bank Podgorica, dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti.
 
Adriatic bank a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće investicione usluge i obavlja investicione aktivnosti iz člana 206 stav 1 Zakona:
  • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
  • izvršenje naloga za račun klijenta;
  • trgovanje za svoj račun;
  • upravljanje portfeljem;
  • investiciono savjetovanje;
Adriatic bank a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona:
  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
  • odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
  • usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga.

Poslednje novosti

Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Adiratic Bank dozvola
Read More

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu...
Read More

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kap...
Read More

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More