Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), na 28. sjednici od 14.09.2018. godine, donijela Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.

Poslednje novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOB...
Read More