Pravilnik o naknadama za rad Komisije za hartije od vrijednosti

Dana 29.08.2018. godine stupio je na snagu Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnik ("Službeni list Crne Gore", br. 058/18), čime je prestao da važi Pravilnik o naknadama za rad Komisije za hartije od vrijednosti ("Sl. list Crne Gore", 1/17 od 20.02.2017, 049/17 od 27.07.2017, 074/17 od 08.11.2017).

Poslednje novosti

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More

Nacrt Uputstva za sprovođenje revizije informacionog sistema investicionih društava od strane revizorskih društava

Nacrti Uputstva sa 133. sjedinice od 25.12.2020.g
Read More

Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Nacrti Pravila sa 132. sjedinice od 10.12.2020.g
Read More

Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Global broker diler

RJEŠENJE PRIVREMENO SE OBUSTAVLJA dozvola za rad investicionom društvu GLOB...
Read More