Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Komisija za tržište kapitala na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala (“Sl. list Crne Gore”, br. 01/18), a u vezi sa članom 27 stav 2 tačka 4 ZTK-a i članom 218 stav 2 tačka 3 ZTK-a nakon donošenja rješenja o odbijanju davanja odobrenja članovima odbora direktora investicionog društva PODGORIČKI BROKER DILER AD Podgorica, na 134. sjednici od 30.12.2020. godine donijela Rješenje kojim se privremeno obustavlja dozvola za rad investicionom društvu PODGORIČKI BROKER DILER AD Podgorica izdata rješenjem Komisije br. 03/2-1/2-06 od 25.01.2006. godine.
 

Poslednje novosti

Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Adiratic Bank dozvola
Read More

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu...
Read More

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kap...
Read More

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More