Novosti

Nacrt Pravila o davanju odobrenja za imenovanje člana odbora direktora, odnosno izvršnog direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva

Read More

Nacrt Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje

Read More

Nacrt Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje

Read More

Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti

Read More

Nacrt Pravila o uslovima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicionom savjetniku

Read More

Nacrt Pravila o bližim kriterijumima i načinu prihvatanja tržišne prakse

Read More

Nacrt Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev

Read More

Nacrt Pravila o načinu utvrđivanja neto vrijednosti imovine specijalizovanih investicionih fondova

Read More

Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova

Read More