RIBARSTVO

PIB - 02015064

Puni naziv - RIBARSTVO U STEČAJU  A.D.

Adresa -  81 253 Rijeka Crnojevića bb, Cetinje, Crna Gora