Prospekt za javnu ponudu akcija emitenta Profit App International

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 71 stav 2 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list CG", br. 01/18), postupajući po Zahtjevu Emitenta, AKCIONARSKO DRUŠTVO „PROFIT APP INTERNATIONAL“ PODGORICA na 65. sjednici od 28. 3. 2024. godine, donijela RJEŠENJE o odobrenju prospekta za javnu ponudu 67.388 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 18,18€, serije "D", u ukupnom obimu emisije akcija 1.225.113.84€, u skladu sa Odlukom o emisiji akcija po osnovu javne ponude broj 09-2024 od 6. 2. 2024. godine.