Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Nozax a.d. Podgorica

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18) u vezi sa članovima 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214 218 stav 1 i 2, 219, 220, 240 i 271 Zakona, a shodno Zahtjevu investicionog društvaNozax” a.d. Podgorica za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti br. 03/2-5/1-21 od 11. oktobra 2021. godine i dopuni zahtjeva br. 03/2-5/3-21 od 3. decembra 2021. godine na 169. sjednici od 17. decembra 2021. godine, donijela Rješenje kojim se izdaje dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti.
 
Investiciono društvo “Nozax” a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće investicione usluge i obavlja investicione aktivnosti iz člana 206 stav 1 Zakona:
  • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
  • izvršenje naloga za račun klijenta;
  • investiciono savjetovanje.
Investiciono društvo “Nozax” a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona:
  • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima; Pomenute pomoćne usluge odnose se na:
  • otvaranje i vođenje racuna hartija od vrijednosti kod CKDD-a u ime za račun zakonitih imalaca (vlasnički račun klijenta);
  • otvaranje računa za plaćanje klijenta kod kreditne institucije;
  • staranje o izvršavanju naloga kupovine i prodaje finansijskih instrumenata klijenata.
  • usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
  • istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.