Međunarodna saradnja

Uspostavljanje saradnje sa inostranim nadzornim i regulatornim tijelima na tržištima hartija od vrijednosti predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti Komisije. U cilju implementacije međunarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti, kao i uspostavljanja efikasnog i integrisanog tržišta kapitala i efektivne saradnje prilikom razmjene podataka i informacija, Komisija je pokrenula postupak za učlanjenje u Međunarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti (IOSCO) kao i pristupila potpisivanju Memoranduma o saradnji sa brojnim komisijama iz regiona.


I Članstvo u međunarodnim organizacijama

U cilju implementacije međunarodno uspostavljenih standarda poslovanja sa hartijama od vrijednosti I uspostavljanja bolje saradnje sa komisijama za hartije od vrijednosti širom svijeta, Komisija je pokrenula postupak za učlanjenje u Međunarodnu organizaciju komisija za hartije od vrijednosti - IOSCO (Intrenational Organization of Securities Commission). IOSCO je multilateralna međunarodna organizacija osnovana sa ciljem da njeni članovi:

• zajedno sarađuju da bi promovisali visoke standarde regulacije u nameri da održavaju efikasna i stabilna tržišta hartija od vrednosti

• razmenjuju informacije o iskustvima radi promovisanja razvoja domaćih tržišta hartija od vrednosti

• ujedinjuju napore u cilju uspostavljanja standarda i efikasnog nadzora nad međunarodnim transakcijama hartija od vrednosti

• pružaju uzajamnu pomoć radi promovisanja integriteta tržišta hartija od vrednosti rigoroznom primenom standarda i efektivnim akcijama protiv prekršilaca zakona.


Članice IOSCO-a su podijeljene u tri kategorije: redovni članovi (nacionalna regulatorna tijela na tržištima kapitala); pridruženi (samoregulatorne organizacije ili berze) i udruženi (druge organizacije na tržištima kapitala).

IOSCO danas broji 110 redovnih članova, 11 pridruženih i 72 udružena člana.

IOSCO ima Predsjednički komitet koji se sastaje jednom godišnje, tokom godišnjih konferencija IOSCO-a i čine ga predsjednici svih nacionalnih komisija članica, kao i Izvršni komitet koji se sastoji od 19 članova i koji preduzima sve potrebne mjere i donosi odluke potrebne za preduzimanje svih aktivnosti neophodnih ili podesnih za ostvarenje ciljeva IOSCO-a.


Članstvo u IOSCO-u je veoma značajno za nacionalna regulatorna tijela, s obzirom da IOSCO nastoji da ostvari što je moguće veću harmonizaciju nacionalnih zakona kojima se reguliše materija hartija od vrijednosti. Harmonizacija se želi ostvariti prvenstveno ustanovljavanjem dokumenta "Ciljevi i principi regulative hartija od vrijednosti" kojim se ustanovljavaju osnovni principi koje države, koje podnose zahtjev za učlanjenje u IOSCO, moraju implementirati nacionalnim zakonodavstvom. Svako nacionalno regultorno tijelo prilikom podnošenja zahtjeva za učlanjenje u IOSCO je obavezno da dostavi i dokument pod nazivom "Metodologija procjene implementacije ciljeva i principa regulative hartija od vrijednosti".


Komisija je primljena u IOSCO na Godišnjoj konferenciji IOSCO-a koja je održana u Šri Lanci, aprila 2005. godine. Učlanjenje u svojstvu redovnog člana u IOSCO omogućava bržu i efikasniju saradnju sa državama članicama IOSCO-a, kao i uvođenje međunarodnih standarda na našem tržištu kapitala.


II Bilatelarni sporazumi o saradnji

Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti i finansijsko tržište Republike Makedonije potpisan je 24. juna 2004. godine.

Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Republike Hrvatske potpisan je 27. oktobra 2004. godine.

Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Rumunije potpisan je 22. oktobra 2004. godine.

Memorandum o saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine potpisan je 15. septembra 2005. godine.

Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Srbije potpisan je 03. novembra 2005. godine.

Memorandum o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti Republike Albanije potpisan je 05. decembra 2005. godine.

Memorandum o saradnji sa Odborom za tržište kapitala Turske potpisan je 16. februara 2005. godine.