Depozitari
 

Komisija je, na 291. sjednici, od 29. decembra 2011. godine, donijela Pravila o obavljanju depozitarnih poslova ("Službeni list CG" broj 01/12, 09/12 i 50/13), koja su stupila na snagu 04. januara 2012. godine. Ova pravila propisuju uslove i način obavljanja depozitarnih poslova, vrste depozitarnih poslova i postupak za dobijanje dozvole za obavljanje depozitarnih poslova, u cilju sprovođenja odredaba zakona kojim se uređuju investicioni fondovi.

 

Depozitarni poslovi koje depozitar obavlja u vezi sa imovinom investicionog fonda su:

1. otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti koje čine imovinu investicionog fonda kod Centralne Depozitarne Agencije u svoje ime, a za račun investicionog fonda (zbirni depozitarni račun);

2. vođenje evidencije o novčanim sredstima investicionog fonda i otvaranje računa za novčana sredstva investicionog fonda, na kojima evidentira uplate za kupovinu investicionih jedinnica i uplatu akcija zatvorenog fonda, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja, vrši isplate u vezi otkupa investicionih jedinica;

3. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine radi utvrđivanja da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;

4. kontrola i izvršavanje naloga društva za upravljanje za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom fonda;

5. utvrđivanje tačnosti obračuna i odobravanje dnevne neto vrijednosti imovine investicionog fonda i vrijednosti investicione jedinice odnosno neto vrijednosti imovine po akciji, obračunatih od strane društva za upravljanje i svakodnevno izvještavanje Komisije;

6. kontrola prinosa investicionog fonda obračunatog od strane društva za upravljanje;

7. obavještavanje Komisije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;

8. obavještavanje društva za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;

9. podnošenje, u ime fonda, Komisiji i drugim nadležnim organima, podnesaka protiv društva za upravljanje, za štetu nanijetu fondu;

10. javno objavljivanje vrijednosti investicione jedinice svakog dana, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;

11. obavještavanje društva za upravljanje investicionim fondom o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;

12. izvještavanje društva za upravljanje o isplati dividende ili dospijeću ostalih instrumenata na naplatu, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;

13. obavještavanje o godišnjim skupštinama akcionara i pravima vezanim za imovinu investicionog fonda, kao i izvršenje naloga društva za upravljanje u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;

14. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama akcionara, ako je tako uređeno ugovorom sa društvom za upravljanje;

15. obavljanje i drugih poslova za koje je ovlašćen na osnovu ugovora sa društvom za upravljanje, u skladu sa propisima.

 

Depozitar može obavljati poslove za više investicionih fondova, samo ako su imovina, djelatnost i evidencija svakog investicionog fonda potpuno odvojeni, kako međusobno, tako i od depozitara.

 

Komisija za hartije od vrijednosti je, od stupanja na snagu Pravila o obavljanju depozitarnih poslova, izdala pet dozvola za obavljanje depozitarnih poslova.

Komisija je, rješenjem br. 04/17-36/5-14 od 26.6.2014. godine, Hipotekarnoj banci a.d. Podgorica oduzela dozvolu za obavljanje depozitarnih poslova od 20.03.2012. Komisija je, rješenjem od 25.01.2019. godine, Invest banci Montengro a.d. Podgorica oduzela dozvolu za obavljanje depozitarnih poslova.

 

 

Depozitar - datum dobijanja dozvole za rad

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica - 24.07.2012.

Erste bank a.d. Podgorica - 26.06.2014.