TWinNing  Projekat
Podrška Regulisanju Finansijskih Usluga
[MN 14 IPA FI 02 17 R]

 

Opšti cilj ovog projekta je da se obezbijede stabilnije, održivije i efikasnije finansijske usluge u skladu sa najboljom praksom EU, kako bi se pružila podrška razvoju privatnog sektora i poboljšala konkurentnost  ekonomije.

Cilj projekta je dalje usaglašavanje zakonodavstva koje reguliše finansijske usluge sa pravnim tekovinama Unije  i jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta.

 

Tvining tim

 

Komponenta A: Bankarski sektor

Komponent lideri: Sanja Petrinić Turković MS, Lidija Beratović BC

Cilj: Usklađivanje regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Unije i jačanje kapaciteta CBCG

A 1: Regulatorni okvir

 • Analiza regulatornog okvira
 • Izvještaji i preporuke za pravno usklađivanje
 • Podrška u izradi priručnika i propisa
 • Procjena usklađenosti AML  i  CFT zakonodavstva

A 2: Jačanje kapaciteta CBCG

 • 5 obuka o ICAAP, SREP i RAS koje priprema  BBK
 • Napredni pristup stress testing
 • Radionice i stručna praksa koju će omogućiti HNB
 • Poboljšanje analitičkih metoda za procjenu finansijske stabilnosti

 

Komponenta B: Osiguranje

Komponent lideri: Verena Meckel MS, Ivana Šaranović Jovićević BC

Cilj: Dalja harmonizacija zakonodavstva vezanog za tržište osiguranja i jačanje ANO-a 

B 1: Zakonodavstvo

 • Priprema plana akcije na osnovu  gap analize
 • Izrada zakona o osiguranju, usklađenog sa EU direktivama
 • Priprema priručnika o nadzoru osiguranja
 • Plan aktivnosti za prelazak na sistem izvještavanja – Solventnost II

B 2: Jačanje ANO-a

 • Podrška i preporuke za jačanje aktuarske jedinice
 • Usavršavanje i uvođenje upotrebe QIS
 • Obuke, stručna praksa i studijske posjete u oblasti procedura za nadzor

 

Komponenta C: Tržište kapitala

Komponent lideri: Dirk Weinmann, Jochen Robert Elsen MS, Aleksandar Đuričković BC

Cil: Usklađivanje propisa Tržišta kapitala sa pravnim tekovinama Unije i jačanje kapaciteta u KTK

C 1: Regulatorni okvir

 • Procjena nivoa harmonizacije i razlike u regulativi
 • Priprema plana akcije za dalje usklađivanje zakonodavstva
 • Asistencija u izradi zakona kako bi se uskladili propisi tržišta kapitala

C 2: Obuka osoblja KTK

 • Podrška u pripremi priručnika za procedure u skladu sa najboljom praksom EU
 • Izrada priručnika za on-site  inspekciju u oblasti AML/CFT
 • Obuka  KTK zaposlenih uključujući dvije studijske posjete

 

 

Svrha projekta je da se pruži značajna podrška za dalje usaglašavanje zakonodavstva u oblasti finansijskih usluga u Crnoj Gori sa pravnim tekovinama Unije, uz jačanje regulatornih i nadzornih kapaciteta, što je definisano kao poseban cilj. U velikoj mjeri ovo se potvrđuje kroz ispunjavanje zahtjeva predviđenih kroz pregovore za Poglavlje 9 – Finansijske usluge,  sa ciljem da se ojačaju administrativni kapaciteti regulatornih i nadzornih organa, da se unaprijedi regulatorni okvir i usaglašeno zakonodavstvo, a u skladu sa tim i da se nastavi dalje usaglašavanje crnogorskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije u oblasti bankarstva, osiguranja i tržišta kapitala.

Reforma finansjiskih usluga u velikoj mjeri zavisi od harmonizacije i integracije crnogorskog finansijskog tržišta u sistem Evropske Unije. U crnogorskom finansijskom sektoru neophodno je dalje jačanje regulatornog okvira kroz poboljšanje trenutnih i usvajanje novih pravnih regulativa u skladu sa relevantnom međunarodnom praksom i regulatornim standardima EU, kao preduslova za finansijsku stabilnost. Takođe, značajan napredak je potreban kako bi se ojačali mehanizmi za implementiranje i formiranje kapaciteta, od čega zavisi jačanje institucionalnog okvira.

Ključne stavke vezuju se za punu posvećenost i podršku projektu od strane Centralne Banke Crne Gore (CBCG), Agencije za Nadzor Osiguranja (ANO) i Komisije za Tržište Kapitala (CMA) i Vlade, a takođe i obezbjeđivanje odgovarajućih vještina za zaposlene u ovim oblastima u svim institucijama korisnicama. Trebalo bi takođe, omogućiti i koordinaciju aktivnosti institucija vezanih za projekat.

12.12.2018. godine Komisija za tržište kapitala je u okviru Twinning projekta “Jačanje regulacije finansijskih usluga”, organizovala radionicu sa temom usklađivanja poslovanja investicionih društava o ovlašćenih kreditnih institucija sa Zakonom o tržištu kapitala.

Radionica je održana u prostorijama Komisije. U okviru radionice prisutni predstavnici investicionih i ovlašćenih kreditnih institucija su imali priliku da se bliže upoznaju sa organizacionim i kadrovskim zahtjevima za pružanje investicionih usluga i pravilima poslovnog ponašanja.

U toku prvih šest mjeseci Twinning projekta “Podrška regulaciji finansijskih usluga”, u komponenti tržišta kapitala realizovano je šest ekspertskih misija koje se odnose na izradu podzakonskih akata za implementaciju Zakona o tržištu kapitala, i izradu nacrta Zakona o investicionim fondovima i nacrta Zakona o alternativnim investicionim fondovima. U ekspertskim misijama su učestvovali predstavnici Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga i Federalnog finansijskog nadzornog organa Njemačke, koji su kroz aktivnosti u misijama podijelili svoja iskustva i predloge sa kolegama iz Komisije za tržište kapitala vezana za unapređenja i implementaciju regulative koja uređuje ovu oblast.

U istom periodu je otpočela i saradnja sa Holandskom Narodnom bankom u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Komponenta C - Tržište kapitala

Proces izrade zakon i podzakonskih akata je uspješno priveden kraju. Izrađene su radne verzije nacrta Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Zakona o investicionim fondovima i Zakona o penzionim fondovima.

Takođe, realizovana je studijska posjeta u okviru koje su predstavnici Komisije posjetili Hrvatsku agenciju za nadzor finansijskih usluga i duge relevantne insitucije tržišta kapitala.

U saradnji sa kolegama iz Narodne Banke Holandije, trenutno je u toku izrada relevatne dokumentacije u oblasti sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma.