Nacrt Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i CKDD i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev

Komisija za tržište kapitala je na 149. sjednici od 18. maja 2021. godine, donijela Nacrt Pravila o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja na izbor, odnosno imenovanje izvršnog direktora i članova odbora direktora organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog klirinškog depozitarnog društva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.