Sastanak sa predstavnicima Svjetske Banke

Komisija za tržište kapitala Crne Gore kontinuirano nastavlja da ojačava aspekt međunarodne saradnje. Tim povodom su juče, 4. jula 2023. godine, predsjednik Komisije, Željko Drinčić, njegov zamjenik, mr Dragan Đukić i Ana Pivljanin, član Komisije, održali sastanak sa istaknutim zvaničnicima Svjetske banke.


Sastanak je predstavljao jedinstvenu priliku za dijalog i razmjenu mišljenja o ključnim pitanjima iz domena računovodstva i finansijskog izvještavanja, a u sklopu misije Centra za reformu finansijskog izvještavanja iz Beča. Viši specijalista za finansijski menadžment, Garik Sergeyan i Pascal Frerejacque, konsultant, pružili su dragocjeni doprinos razgovoru i razmjeni ideja.

Predstavnici Svjetske banke su ukazali na planirane aktivnosti u okviru Programa računovodstvene reforme "Put u Evropu" i institucionalnog jačanja za mala i srednja preduzeća (REPARIS za MSP) u Crnoj Gori. Tom prilikom je istaknuto da prethodne aktivnosti uključuju ažuriranje Izvještaja o poštovanju standarda i kodeksa o računovodstvu i reviziji (ROSC A&A), kao i obuku o finansijskom upravljanju za računovođe u malim i srednjim preduzećima i računovodstvene prakse. Predstavnici Svjetske banke su uputili predstavnike Komisije u ažuriranu ROSC metodologiju, kao i u nalaze u odnosu na Izvje[taj o računovodstvu i reviziji 2015FSAP.

Predstavnici Komisije su uputili predstavnike Svjetske banke o planiranim aktivnostima u vezi sa usaglašavanjem sa Direktivom o nefinansijskom izvještavanju i Direktivama o izvještavanju o korporativnoj održivosti i principima nadzora nad klimatskim rizikom, te o važnosti nadzora nad efikasnom primjenom Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), uključujući IFRS 9 i IFRS 17. Osim toga, predstavnici Komisije su bliže predstavili stanje na tržištu kapitala, uputili na broj akcionarskih društava, te obavezu i način izvještavanja od strane istih, kao i planiranoj digitalizaciji kada je izvještavanje u pitanju.

Kroz blisku saradnju sa međunarodnim institucijama, kao što je Svjetska banka, Komisija stvara podsticajno okruženje za rast i razvoj crnogorskog finansijskog sektora, a time i za jačanje tržišta kapitala i postizanje najviših standarda u oblasti računovodstva i revizije.