Rješenje o preduzimanju mjera prema organizatoru tržišta "Montenegroberza" AD

Komisija za tržište kapitala je osnovu člana 26 stav 1 tačka 1) 2) i 3), člana 27 stav 2 tačka 3), 4),12),13) i 24) i člana 27 stav 3, člana 29 stav 1, člana 194 stav 1 i stav 3) tač 1) i 7) Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 1/2018), a u vezi sa članom 185 stav 1 tač. 1), 2) i 3), člana 195, 182 stav 4, člana 183 stav 1 tačka 2 i člana 188 ovog zakona, i na osnovu člana 14, 18, 111 i 112 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014, 20/2015, 40/2016 I 37/2017), u predmetu nadozra nad organizatorom tržišta „Montenegroberza AD“, po službenoj dužnosti, na 28. sjednici od dana 26.07.2023.godine donijela Rješenje o preduzimanju mjera prema organizatoru tržišta „Montenegroberza“ AD kojim se između ostalog:
 
Organizatoru tržišta „Montenegroberza“ AD izriče mjera javne opomene.
 
Mileni Vučinić, izvršnom direktoru Organizatora tržišta „Montenegroberza“ AD, izriče mjera USLOVNOG oduzimanja odobrenja za izbor izdatog Rješenjem Komisije broj 03/7-1099/2-19 od 10.09.2019. godine ako ne preduzme sve pravne radnje za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju “Montenegroberza” AD, na način i u roku utvrđenom ovim rješenjem.
 
Nalaže Odboru direktora “Montenegroberze” AD da informiše akcionare o izrečenim mjerama ovog rješenja i da obezbijedi da na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara pod posebnom tačkom dnevnog reda Skupština akcionara  “Montenegroberze” AD razmotri odgovornost organa upravljanja “Montenegroberze” AD zbog postupanja protivno opštim aktima „Montenegroberza“ AD.
 
Nalaže Izvršnom direktoru i Odboru direktora “Montenegroberza” AD da bez odlaganja:
  • Preduzmu potrebne pravne i druge radnje i obezbijede usklađenost sastava Odbora za kotaciju Montenegroberze AD sa odredbama Pravila Montenegroberze AD;
  • Preduzmu potrebne pravne i druge radnje i obezbijede donošenje svih opštih akata organizatora tržišta potrebnih za održavanje sjedinica i vršenje ovlašćenja Odbora za kotaciju Montenegroberze;
  • Preduzmu potrebne pravne i druge radnje i obezbijede usvajanje opšteg akta kojim će se propisati uslovi i postupak za uvrštenje finansijskih instrumenata na sve segmente regulisanog tržišta i akata kojima će se regulisati uslovi i posutpak isključenja finansijskih instrumenata sa regulisanog tržišta i/ili pojedinih segmenata finasnsijskih tržišta;
  • Usvoje opšte akte - procedure kojima se reguliše postupak i uslovi za vršenje periodičnog pregleda ispunjavanja uslove za uvrštenje i/ili finansijskih instrumenata na segmente regulisanog tržišta Montenegroberze AD i ispunjenja obaveza emitenata finansijskih instrumenata nakon uključenja na određeni segment uređenog tržišta.