Komisija najavljuje ponovno pokretanje Edukacije za licenciranje investicionih menadžera penzionih fondova, odgovarajući na sve veći interes javnosti


Nakon uspješno organizovane prošlogodišnje edukacije, koja je privukla pažnju javnosti, Komisija za tržište kapitala Crne Gore nastavlja sa svojom misijom obrazovanja zainteresovanih za oblast tržišta kapitala. Od 13. maja 2024. godine, budući investicioni menadžeri u oblasti upravljanja dobrovoljnim penzionim fondovima imaće jedinstvenu priliku da svoje znanje i vještine podignu na najviši nivo, učeći od eminentnih stručnjaka iz Crne Gore i Evropske Unije. Detalji o edukaciji i prijavljivanju dostupni su na našem sajtu – PROGRAM edukacije, uključujući i Odluku koja utvrđuje uslove i način realizacije edukacije.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) je u septembru 2023. godine uspješno realizovala Edukaciju, koja je zainteresovanim građanima omogućila da steknu neophodna znanja iz oblasti upravljanja dobrovoljnim penzionim fondovima. Predavanja su održana od strane eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, a u cilju pružanja uvida u najnovije trendove, tehnologije i najbolje prakse vezano za ovu oblast. Nakon sprovedene petodnevne edukacije, za polaganje ispita za sticanje zvanja penzionog menadžera investicionih fondova prijavilo se 14 učesnika programa, od kojih je čak 9 steklo navedeno zvanje, što svjedoči o uspješnosti sprovedene edukacije.

Nastavljajući dobru praksu, Komisija za tržište kapitala u maju 2024. godine, organizuje ovaj oblik obrazovanja i pripreme budućih eksperata iz oblasti dobrovoljnih penzionih fondova, u cilju razvoja industrije. Glavni cilj programa je da omogući polaznicima sticanje i povećanje sposobnosti i vještina u poslovanju i upravljanju dobrovoljnim penzionim fondovima. Maksimalan broj učesnika koji se mogu prijaviti je 20.

Edukacija će se odvijati u prostorijama Komisije, na adresi Kralja Nikole 27a/III, od 13. do 17. maja 2024. godine, u dnevnom trajanju od 2 časa. Predavanja, vježbe i testovi se izvode na crnogorskom jeziku. Literatura za pripremu ispita će biti obezbijeđena svim prijavljenim učesnicima.

Kandidatu će se izdati diploma o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda ako ostvari minimum od 75% od ukupnog broja bodova na testu za investicionog menadžera penzionog fonda, kao i minimum od 75% od ukupnog broja bodova na opštem testu za licenciranje. Ukoliko kandidat polaže razliku ispita, odnosno polaže samo test  za investicionog menadžera penzionog fonda, istom će se izdati diploma o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda, ako ostvari minimum od 75% od ukupnog broja bodova na testu za investicionog menadžera penzionog fonda. Kandidat koji ne ostvari 75% od ukupnog broja bodova ne stiče pravo na izdavanje diplome o sticanju zvanja investicionog menadžera penzionog fonda i ima pravo na popravni ispit pod istim uslovima.

Komisija poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za Edukaciju elektronskim putem, u periodu od 11. 03. 2024. godine zaključno sa 30. 04. 2024. godine, slanjem zahtjeva za pohađanje obuke i polaganje ispita na e-mail adrese sradusinovic@scmn.me / mkovacevic@scmn.me, uz koji prilažu fotokopiju lične karte i dokaz o uplati propisane naknade za pohađanje obuke i polaganje ispita u visini od 600 EUR, na žiro račun Komisije broj 510-2461-29 kod Crnogorske komercijalne banke.

Postani dio nove generacije investicionih menadžera penzionih fondova. Iskoristi priliku da proširiš svoje znanje, usvojiš napredne strategije upravljanja i izgradiš čvrst temelj za svoj profesionalni razvoj u oblasti tržišta kapitala.