Komisija promoviše inovativni pristup investiranju kroz novi Zakon o alternativnim investicionim fondovima

 
Komisija za tržište kapitala Crne Gore koristi priliku da informiše javnost o još jednom koraku naprijed u oblasti investicionih fondova sa predstavljanjem Predloga zakona o alternativnim investicionim fondovima. Komisija je 15. juna 2024. godine, Ministarstvu finansija proslijedila Predlog Zakona o alternativnim investicionim fondovima, uključujući njegov prevod na engleski jezik, kao i transpozicione tabele na crnogorskom i engleskom jeziku za dalju proceduru ka Evropskoj komisiji.
 
U saradnji sa Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga (HANFA) i uz podršku EU Twinning projekta, Komisija je uložila napor u razvijanje zakonodavnog okvira koji omogućava formiranje i upravljanje alternativnim investicionim fondovima, unaprijeđujući time investicioni ambijent u Crnoj Gori. Predloženim zakonom uređuju se uslovi za osnivanje i upravljanje alternativnim investicionim fondovima, poslovanje društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, poslovi i dužnosti depozitara, nadzor Komisije nad upravljanjem alternativnim investicionim fondovima, te saradnja Komisije sa drugim nadležnim organima i druga pitanja od značaja za funkcionisanje alternativnih investicionih fondova i društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima.
 
Predloženi zakon je rezultat detaljne analize i adaptacije najboljih evropskih praksi, a sve u cilju usklađivanja sa Direktivom 2011/61/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o menadžerima alternativnih investicionih fondova. Ovo je značajan korak u pravcu harmonizacije domaćeg zakonodavstva sa standardima EU. Usvojenjem Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Crna Gora otvara vrata za novo poglavlje na tržištu kapitala, omogućavajući formiranje fondova koji će privući kako domaće, tako i međunarodne investitore. Novi zakon stvara temelje za inovativne investicione modele i pruža investitorima širi izbor mogućnosti, čime se ne samo da poboljšava atraktivnost crnogorskog tržišta kapitala, već i direktno doprinosi ekonomskom razvoju i diversifikaciji nacionalne ekonomije. Implementacijom ovog zakona, Crna Gora se dodatno pozicionira kao atraktivna destinacija za alternativna investiciona ulaganja, što je ključni korak za obezbjeđivanje dinamičnog i stabilnog finansijskog sektora.
 
Osim što jača domaći finansijski sektor, ovaj zakon igra ključnu ulogu u daljim integracijama Crne Gore u evropske ekonomske strukture, čime se potvrđuje naša posvećenost usklađivanju sa pravnim standardima i praksama Evropske unije. Usvajanje ovog zakona ne samo da će poboljšati finansijsku stabilnost i otvoriti vrata novim investicionim prilikama, već će takođe omogućiti građanima da aktivno učestvuju na tržištu kapitala, povećavajući time svoju finansijsku sigurnost.
 
Očekujemo da će, uz podršku relevantnih ministarstava i brzim postupkom usvajanja od strane poslanika Skupštine Crne Gore, Zakon o alternativnim investicionim fondovima biti implementiran na način koji će maksimalno koristiti svim građanima Crne Gore.