Nacrti Pravila sa 38. sjedine od 30.11.2018.g

Komisija za tržište kapitala je na 38. sjednici od 30. novembra 2018. godine, donijela:

 • Nacrt Pravila o prospektu za javnu ponudu i/ili uključenje hartija od vrijednosti u trgovanje na regulisanom tržištu
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju objavljivanja javnih podataka od strane Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem načinu , rokovima obavještavanja i dostavljanja spiska članova Centralno klirinškog depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za rad i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dovole za rad akcionarskom društvu za obavljanje poslova Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju i načinu podnošenja izvještaja Centralno klirinško depozitarnog društva
 • Nacrt Pravila o organizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicionih usluga i aktivnosti
 • Nacrt Pravila o registru investicionih društava i ovlašćenih kreditnih institucija
 • Nacrt Pravila za upis u registar vezanih zastupnika
 • Nacrt Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera investicionog fonda i investicionog menadžera penzionog fonda
 • Nacrt Pravila o kadrovskoj i organizacionoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti organizatora tržišta i investicionog društva koji upravljaju MTP-om i OTP-om
 • Nacrt Pravila o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta za obavljanje poslova upravljanja regulisanog tržišta i za izdavanje dozvole za rad organizatoru tržišta i/ili investicionom društvu za obavljanje poslova upravljanja MTP-om ili OTP-om
 • Nacrt Pravila o sadržaju godišnjeg finansijskog izvještaja sa izvještajem revizora i izvještaja o poslovanju organizatora tržišta
 • Nacrt Pravila o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja o transakcijama finansijskim instrumentima izvršenim na regulisanom tržištu kojim upravlja organizator tržišta
 • Nacrt Pravila o bližem sadržaju i načinu finansijskog izvještavanja

Nacrte možete preuzeti sa stranice Javna rasprava a zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me

 

Poslednje novosti

Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Adiratic Bank dozvola
Read More

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu...
Read More

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kap...
Read More

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More