Rješenje sa 52. sjednice od 14.03.2019.g

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 222. stav 1 tačka 1 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list CG“ br. 01/18), na 52. sjednici od 14.03.2019. godine donijela Rješenje o oduzimanju dozvole za rad Investicionom društvu Market Broker a.d. Bijelo Polje.