Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju korišćenih vozila

Na osnovu Odluke o prodaji korišćenih službenih vozila br. 01/9-106/1-23 od 26.01.2023. godine, Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka 01/9-107/1-23 od 26.01.2023. godine, Komisija za tržište kapitala objavljuje:

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju korišćenih vozila

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje su vozila, svojina Komisije za tržište kapitala, prikazana u Tabeli 1.

 

R.b.

Marka

Tip/  Model

Zapremina/ Snaga motora

Godina

proizvodnje

Vrsta vozila

Reg. oznaka

Min. cijena

vozila

1

Mazda

6 SP CDI 43 Active

1998 ccm 105 kw

2007

Putnički automobil

PG MN 014

1.505,00 €

2

Mazda

6 SP CDI 43 Active

1998 ccm

105 kw

2007

Putnički automobil

PG MN 017

1.867,00 €

3

Citroen

C 5 Exclusive 2.0 HDI

1997 ccm  100 kw

2007

Putnički automobil

PG MN 015

1.942,00 €

4

Hyndai

Elantra 4 VR 1.6 Confort

1599ccm

77 kw

2003

Putnički automobil

PG MN 176

1.094,00 €

Tabela 1

2. Uslovi nadmetanja

Postupak prodaje će se sprovesti putem dostavljanja pisanih ponuda. Vozila se kupuju u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Pisane ponude se podnose za pojedinačna vozila sa naznačenom registarskom oznakom.

Pravo da učestvuju u nadmetanju imaju podnosioci ponuda, odnosno sva domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit u iznosu od 10% minimalne cijene vozila za koje se predaje ponuda. Depozit se uplaćuje na žiro račun Komisije za tržište kapitala br. 510-2461-29, koji se vodi kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, sa napomenom: „Uplata radi učešća u postupku prodaje vozila“.

Ponuda treba da sadrži:

1. Prijavu sa podacima:

  • Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, JMB, broj lične karte ili pasoša, naziv banke sa brojem žiro računa za vraćanje depozita i kontakt telefon;

  • Za pravna lica: naziv, sjedište, adresu, PIB, matični broj, izvod iz CRPS-a, ime i prezime i funkciju lica za zastupanje i naziv banke sa brojem žiro računa za vraćanje depozita.

2. Ponuđenu cijenu;

3. Dokaz o uplati depozita.

Učesnici u nadmetanju dužni su dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom: Komisija za tržište kapitala Crne Gore, „JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda radi prodaje vozila“ i „NE OTVARAJ, prije zvaničnog zasijedanja Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda“.

Na koverti je potrebno naznačiti registarsku oznaku vozila za koje se dostavlja ponuda.

Prijava i ponuda za učešće u nadmetanju podnosi se neposredno ili putem pošte na adresu Komisije za tržište kapitala, Ulica kralja Nikole 27a/III Podgorica, zaključno sa 28.02.2023. godine do 10.00 časova.

Predmetna vozila se nalaze u Podgorici i mogu se pogledati, u prisustvu ovlašćenog lica, svakog radnog dana do dana otvaranja ponuda u periodu od 10.00 do 11.00 časova, zaključno sa 27.02.2023. godine. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetnim vozilima mogu se dobiti na kontakt telefon br. 067-823-555.

3. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda izvršiće se dana 28.02.2023. godine, u prostorijama Komisije za tržište kapitala, Ulica kralja Nikole 27a/III Podgorica, sa početkom u 11.00 časova, o čemu se na ovaj način obavještavaju ponuđači.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi opunomoćeni predstavnici, te im se posebno obavještenje neće slati.

U slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične, da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu za motorno vozilo, Komisija će organizovati licitaciju odmah nakon otvaranja ponuda.

Ponude dostavljene nakon roka iz tačke 2. ovog Javnog poziva, kao i ponude koje su nepotpune neće se razmatrati.

Ovlašćeno lice Naručioca će donijeti Odluku o izboru najpovoljnije ponude na predlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, u roku od 7 (sedam) dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani kupac će biti obaviješten u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Period važenja ponude je 60 (šezdeset) dana.

Kriterijum za rangiranje prispjelih ponuda je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od minimalne cijene vozila iz Tabele 1.

Kupac je dužan da zaključi Ugovor o kupoprodaji, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajna cijena se plaća najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Kupac snosi troškove prevoda vozila.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine, odnosno ukoliko ne potpiše Ugovor o kupoprodaji u definisanom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju Ugovor o kupoprodaji se može zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati zbog određenih nedostataka, iznos depozita će biti vraćen u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Ostalim ponuđačima čije su ponude odbijene ili rangirane iza izabranog ponuđača, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

Depozit izabranog ponuđača sa najpovoljnijom ponudom se zadržava i za taj iznos se umanjuje kupoprodajna cijena.

Komisija za tržište kapitala, ima pravo, sve do zaključenja Ugovora o kupoprodaji, iz razloga prestanka potrebe za prodajom, da ne zaključi Ugovor o kupoprodaji ni sa jednim od ponuđača. U slučaju odustanka od zaključenja Ugovora o kupoprodaji, ponuđači, ni bilo koje pravno niti fizičko lice neće imati pravo da zahtijevaju bilo kakvu naknadu štete i troškova nastalih kao direktna ili indirektna posledica učešća na ovom Javnom pozivu.

Bliže informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na kontakt telefon br. 069 456 015.

Poziv se objavljuje u dnevnom listu „Dan“ i na internet stranici Komisije za tržište kapitala Crne Gore: www.scmn.me, dana 10.02.2023. godine.