Rješenje o obustavi trgovanja akcijama emitenta Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 189 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 i 4 Zakona o tržištu kapitala („Sl. list Crne Gore“, br. 1/2018), na 32. sjednici od 31. oktobra 2018. godine, donijela Rješenje o obustavi trgovanja akcijama emitenta Crnogorski elektroprenosni sistem a.d. Podgorica.


Poslednje novosti

Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za Adriatic bank Podgorica

Adiratic Bank dozvola
Read More

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu...
Read More

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – cjenovnika

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kap...
Read More

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler
Read More

Nacrti Pravila sa 134. sjednice od 30.12.2020. godine

Nacrt Pravila 134. sjedinica 30.12.2020.g
Read More