Nacrt Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 218 stav 4 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), na 28. sjednici održanoj 14. septembra 2018. godine, donijela Nacrt Pravila o bližem sadržaju zahtjeva za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga investicionom društvu i dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.