Nacrt Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 50 stav 6 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), na 28. sjednici od 14.09.2018. godine, donijela Nacrt Pravila o načinu evidentiranja zatvorenih ponuda hartija od vrijednosti u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.