Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG", br. 01/18), na 28. sjednici održanoj 14. septembra 2018. godine, donijela Nacrt Pravila o načinu upisa i vođenja registra emitenata hartija od vrijednosti.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.