Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 65 stav 6 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", br. 54/11, 13/18), na 28. sjednici od 14.09.2018. godine, donijela Nacrt Pravila o sadržini, bližim uslovima i načinu objavljivanja ključnih informacija za investitore specijalizovanih investicionih fondova.


Zainteresovana lica mogu davati primjedbe, predloge i sugestije u roku od petnaest dana, putem fax-a: +382 20 442 810 ili na e-mail: info@scmn.me.