Odluka o utvrđivanju visine poluge za trgovanje finansijskim instrumentima

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 stav 1 tačka 8 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG". br. 01/18) i člana 11 stav 10 Pravila o otganizacionim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za pružanje investicionih usluga i aktivnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 083/18 od 25.12.2018, 023/19 od 19.04.2019, 076/21 od 09.07.2021), na 165. sjednici od 03.11.2021. godine, donijela Odluku o utvrđivanju visine poluge za trgovanje finansijskim instrumentima.