Privremena obustava dozvole za rad Podgorički broker diler

Komisija za tržište kapitala na osnovu člana 26 stav 1 tačka 2 Zakona o tržištu kapitala (“Sl. list Crne Gore”, br. 01/18), a u vezi sa članom 27 stav 2 tačka 4 ZTK-a i članom 218 stav 2 tačka 3 ZTK-a nakon donošenja rješenja o odbijanju davanja odobrenja članovima odbora direktora investicionog društva PODGORIČKI BROKER DILER AD Podgorica, na 134. sjednici od 30.12.2020. godine donijela Rješenje kojim se privremeno obustavlja dozvola za rad investicionom društvu PODGORIČKI BROKER DILER AD Podgorica izdata rješenjem Komisije br. 03/2-1/2-06 od 25.01.2006. godine.