Dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnostiti za "RSI Global investiciono društvo" a.d. Podgorica

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 26 Zakona o tržištu kapitala („Službeni list Crne Gore“, broj 01/18) u vezi sa članovima 205, 209, 210, 211, 212, 213, 214 218 stav 1 i 2, 219, 220, 240 i 271 Zakona, a shodno Zahtjevu investicionog društva “RSI Global investiciono društvo” a.d. Podgorica za izdavanje dozvole za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti br. 03/2-4/1-21 od 6. septembra 2021. godine i dopuni zahtjeva br. 03/2-4/3-21 od 4. oktobra 2021. godine na 162. sjednici od 11. oktobra 2021. godine, donijela Rješenje kojim se izdaje investicionom društvu “RSI Global investiciono društvo” a.d. Podgorica, dozvola za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti.
 
Investiciono društvo “RSI Global investiciono društvo” a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće investicione usluge i obavlja investicione aktivnosti iz člana 206 stav 1 Zakona:
 • prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
 • izvršenje naloga za račun klijenta;
 • trgovanje za svoj račun;        
 • upravljanje portfeljem;
 • investiciono savjetovanje;
 • usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
 • usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa;
Investiciono društvo “RSI Global investiciono društvo” a.d. Podgorica, može da pruža sljedeće pomoćne usluge iz člana 206 stav 2 Zakona:
 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;
 • odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;
 • davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima;
 • usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga;
 • istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
 • usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa;
 • investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u derivatu iz člana 3 stav 1 tačka 4 podtač. b, c, d i g ovog zakona, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.