Vrijeme za rad sa strankama i prijem dokumentacije Komisije

Komisija za tržište kapitala je na osnovu člana 6 tačka 18, a u vezi sa članom 24 stav 4 Statuta Komisije („Sl. list Crne Gore“, br. 017/18), na 178. sjednici od 18. 2. 2022. godine donijela odluku kojom se između ostalog propisuje da se vrijeme za rad sa strankama i vrijeme za prijem dokumentacije određuje u vremenu od 08:00 do 11:00h.