Nadležnosti i ovlašćenja
 

U okviru svojih nadležnosti Komisija: 

 • Donosi podzakonska akta na osnovu zakona kojim je uređeno: tržište kapitala, investicioni i drugi fondovi, preuzimanje akcionarskih društava, dobrovoljni penzioni fondovi, kao i druga podzakonska akta, kada je to drugim zakonima ovlašćena; 
 • Obavlja nadzor nad poslovanjem subjekata nadzora utvrđenih zakonima i nalaže mjere za uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti; 
 • Izdaje i oduzima dozvole, odobrenja, licence i saglasnosti za koje je ovlašćena zakonima; 
 • Organizuje i nadgleda procese za efikasno funkcionisanje finansijskih tržišta; 
 • Vodi knjige, evidencije i registre u skladu sa odredbama zakona; 
 • Predlaže inicijative za donošenje zakona i drugih propisa i informiše javnost o načelima po kojima djeluju finansijska tržišta; 
 • Izvještava druge nadzorne, upravne i sudske organe o svim pitanjima koja se neposredno ili posredno tiču njihove nadležnosti i djelokruga povodom postupaka koji se vode pred tim organima, a u vezi su sa postupcima iz djelokruga i nadležnosti Komisije; 
 • Daje mišljenja o sprovođenju zakona i posebnih propisa iz tačke 1. ovoga člana na zahtjev stranaka u postupku ili lica koje dokažu svoj pravni interes; 
 • Obezbjeđuje implementaciju najboljih međunarodnih praksi korporativnog upravljanja unaprjeđenjem i primjenom kodeksa korporativnog upravljanja i drugih principa korporativnog upravljanja; 
 • Preduzima mjere u slučaju odavanja poslovne tajne i povjerljivih informacija; 
 • Sarađuje i zaključuje sporazume sa domaćim i međunarodnim organima, organizacijama i regulatorima, radi pružanja stručne pomoći, razmjene informacija i u drugim slučajevima kad za tim postoji potreba; 
 • Odlučuje o saradnji i učešću u radu domaćih i međunarodnih organizacija čiji je fokus na poslovanje i razvoj tržišta kapitala i unaprjeđenje korporativnog upravljanja; 
 • Stara se o implementaciji međunarodnih standarda poslovanja na tržištu kapitala (IOSCO, ESMA i drugih) i korporativnog upravljanja; 
 • Odlučuje o angažovanju lica, koja nijesu u radnom odnosu u Komisiji, za rad u Komisiji i utvrđuje visinu naknada za taj rad; 
 • Donosi statut Komisije, poslovnik o radu Komisije, cjenovnik Komisije, akt o zaradama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Komisiji, godišnji program rada Komisije, godišnji račun i finansijski plan Komisije, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Komisiji, etički kodeks Komisije, plan javnih nabavki Komisije, generalni plan kontrola Komisije, plan obuka zaposlenih u Komisiji, plan integriteta Komisije; 
 • Utvrđuje izvještaj o radu Komisije; 
 • Propisuje mjere radi zaštite imovine kojom rukuje;
 • Odlučuje o drugim pitanjima bitnim za ostvarivanje utvrđenih nadležnosti Komisije.