Publikacije
Informativni materijal u vezi investiranja u hartije od vrijednosti i učešća u privatnom penzionom fondu

 

U okviru aktivnosti twinning projekta Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora u Crnoj Gori Komisija je zajedno sa predstavnicima bugarske Komisije za finansijski nadzor izradila informativni materijal u vezi investiranja u hartije od vrijednosti i učešća u privatnom penzionom fondu.

Makroekonomski model Crne Gore


U cilju pružanja kvantitativne analize stanja u kojem se finasijski sektor u Crnoj Gori nalazi, i na bazi toga projektuje osnovne makroekonomske agregate, Komisija je preduzela projekat izrade Makroekonomskog modela Crne Gore. 

Rezultati koji su postignuti tokom realizacije ovog projekta predstavljaju veliki uspjeh. Ipak, bez daljeg rada, praćenja trendova usljed ekonomske krize i unapredjenja postignutih rezultata, Makroekonomski model brzo bi postao neupotrebljiv za pedvidjanje u dužem roku. Zato će Komisija nastaviti sa realizacijom projekata koji vode povećanju ekspertnosti na tržištu.

 

Priručnik korporativnog upravljanja
 

Priručnik korporativnog upravljanja predstavlja veoma jasan i instruktivan pregled zakonskog i regulatornog okvira upravljanja korporacijom u Crnoj Gori. Jasno su prezentirani i suštinski analizirani mnogi primjeri iz dosadašnje prakse. Takođe, prezentirana je i najbolja međunarodna praksa, koja se razvila kao odgovor na određena pitanja upravljanja korporacijom.

IFC i Komisija su zajednički pripremili Priručnik sa željom da se ponudi izvorni materijal koji će koristiti akcionarima kompanija, direktorima koje oni angažuju, savjetnicima i zastupnicima, advokatima i sudijama, regulatorima i državnoj administraciji, studentima i predavačima, i svim zainteresovanim da prodube svoja saznanja ili se prvi put sretnu sa pitanjima upravljanja kompanijom.

 

Unapređenje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori
 

Istraživanje Unapređenje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori pokrenula je Komisija, a istraživanje je sproveo CEED, Podgorica. Istraživanje je pokrenuto s ciljem da se naglasi i ukaže da je način rješavanja pitanja svojine i zaštite svojine u jednom društvu ključni faktor od koga zavisi kako će biti oblikovan sistem korporativnog upravljanja. 

Izdavanjem istraživanja Unapređenje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori želimo da doprinesemo razvoju znanja i vještina čija primjena će voditi povećanju ličnog i društvenog bogatstva.

 

Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore
 

Projekat Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore pokušava da odgovori na pitanja da li je i koliko uspješno postavljen osnovni institucionalni i regulatorni okvir za razvoj tržišta kapitala, kakvi su dosadašnji rezultati razvoja tržišta kapitala, kako će se dalje razvijati tržište kapitala u Crnoj Gori, zašto je finansijski sistem zasnovan na tržištu kapitala imanentan osnovnom konceptu ekonomskog sistema u Crnoj Gori, gdje je mjesto i uloga penzionih reformi u razvoju tržišta kapitala u Crnoj Gori i sl.

Koncept tranzicije u Crnoj Gori polazi od toga da se institucije savremenog tržišta mogu graditi i prirodno razvijati samo u ambijentu otvorene privrede, liberalnog ekonomskog sistema i slobodne tržišne ekonomije. Osnovna promjena u tranziciji je promjena ekonomske strukture i strukture vlasništva, odnosno proces privatizacije. Privatna svojina i jasno definisana svojinska prava treba da rezultiraju povećanjem efikasnosti privrede, a rezultat privatizacije treba da bude slobodna razmjena svojinskih prava, odnosno razvoj tržišta kapitala i ukupnog finansijskog tržišta.

Stoga, prirodan nastavak privatizacije, posebno masovne vaučerske privatizacije koja je sprovedena u Crnoj Gori 2001. godine, je razvoj tržišta kapitala. Razvoj tržišta kapitala podrazumijeva kreiranje zakonskog i institucionalnog okvira za njegovo funkcionisanje.

Upravo zbog toga se nameću pitanja: Da li je i koliko uspješno postavljen osnovni institucionalni i regulatorni okvir za razvoj tržišta kapitala? Kakvi su dosadašnji rezultati razvoja tržišta kapitala? Kako će se dalje razvijati tržište kapitala?

Projekat Uloga tržišta kapitala u tranziciji Crne Gore pokušava da odgovori na ova, i druga pitanja, kroz detaljnu analizu dosadašnjeg razvoja tržišta kapitala u Crnoj Gori, njegovog uticaja na razvoj ostalih ekonomskih sektora i cjelokupnu ekonomsku aktivnost; kroz analizu njegove uloge u procesu tranzicije, i njegovog razvojnog potencijala.

 

Priručnik Korporativnog upravljanja u Crnoj Gori
 

U saradnji sa Evropskom Agencijom za Rekonstrukciju, Komisija je sprovela projekat pod nazivom "Korporativno upravljanje u Crnoj Gori".

Prvi dio projekta sastojao se iz pet kreativnih radionica u periodu februar-jun 2003. godine. Drugi dio projekta nastavio se u septembru, a sastojao se iz tri pilot radionice koje su bile organizovane u Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću. 

Radionice je pohađalo oko 400 lica zaposlenih u državnim institucijama, menadžeri i zaposleni u preduzećima, kao i lica koja se obučavaju za buduće trenere iz ove oblasti.

Cilj projekta bio je unaprijeđenje znanja iz domena korporativnog upravljanja.

Kao finalizaciju projekta, Komisija je sačinila i javno publikovala Priručnik Korporativnog upravljanja u Crnoj Gori.