Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

 

Komisija u skladu sa članom 94 stav 1 tačka 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list Crne Gore", br. 33/14 i 44/18) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i njegovih podzakonskih akata u odnosu na sljedeće obveznike:

  1. društva za upravljanje investicionim fondovima, filijale stranih društava za upravljanje investicionim fondovima i društva iz država članica Evropske unije koja su ovlašćena za neposredno obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Crne Gore;

  2. društva za upravljanje penzionim fondovima:

  3. investiciona društva i filijale stranih investicionih društava čije je poslovanje uređeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koja pružaju:

  1. investicione usluge na tržištu kapitala u Crnoj Gori koje obuhvataju: prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata; izvršenje naloga za račun klijenta; trgovanje za svoj račun; upravljanje portfeljem; investiciono savjetovanje; usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa; usluge sprovođenja ponude, odnosno prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa; upravljanje mulilateralnom trgovačkom platformom; i upravljanje organizovanom trgovačkom platformom;

  2. pomoćne usluge na tržištu kapitala u Crnoj Gori koje obuhvataju: čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge, kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima; odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit; davanje opštih preporuka u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i srodnim pitanjima i uslugama koji su u vezi sa spajanjem i sticanjem udjela u društvima; usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga; istraživanje i finansijska analiza ili opšte preporuke u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima; usluge u vezi sprovođenja ponude odnosno prodaje finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa; investicione usluge i aktivnosti, kao i pomoćne usluge koje se odnose na osnovnu imovinu sadržanu u finansijskom derivatu, ako su povezane sa investicionim i pomoćnim uslugama.