Dobrovoljni penzioni fondovi

Penziona reforma, kao jedan od ključnih elemenata ukupnog programa ekonomskih reformi u Crnoj Gori, ima za cilj uspostavljanje i kreiranje dugoročno održivog penzinog sistema zasnovanog na individualnoj kapitalizovanoj štednji.

 

Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima 12. decembra 2006. godine ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 14/07), ustanovljen je treći stub penzione reforme, kao vid dobrovoljne penzijske štednje. Komisija je kao nadzorni organ na tržištu kapitala, pristupila izradi pratećih podzakonskih akata, koji zajedno sa zakonom predstavljaju dobru osnovu za sprovođenje reforme. 

 

Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima uređuje uslove za osnivanje društava za upravljanje penzionim fondovima i organizovanje dobrovoljnih penzionih fondova.