LIMIT TECHNOLOGY

PIB - 03285758

Puni naziv - AKCIONARSKO DRUŠTVO "LIMIT TECHNOLOGY" PODGORICA

Adresa - STUDENTSKA BR. 14, Podgorica